ARKIB

MTQ Webmaster

MTQ Webmaster

SEKSYEN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

PENGENALAN

Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) merupakan salah satu komponen yang utama dalam pentadbiran MTQ MAIK. Seksyen ini bertanggungjawab menguruskan segala hal ehwal pelajar yang berkaitan pelaksanaan aktiviti kokurikulum, tatatertib, kaunseling, kesukanan, kebudayaan, penempatan dan kebajikan pelajar. Misi seksyen ini adalah untuk menjadi pemangkin ke arah pembentukan kecemerlangan, kewibawaan dan ketrampilan pelajar melalui pelaksanaan program pembangunan sahsiah. Seksyen ini diketuai oleh Ketua Seksyen HEPA dan dibantu oleh enam orang pegawai yang bertindak sebagai ketua unit.

UNIT-UNIT DI BAWAH SEKSYEN HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

 1. Unit Disiplin
 2. Unit Kaunseling
 3. Unit Ko-Kurikulum
 4. Unit Pengurusan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dan Alumni Pelajar
 5. Unit Penyelarasan Hal Ehwal Pelajar Siswi
 6. UnitPengurusan Pelajar dan Asrama

1. UNIT DISIPLIN

PENGENALAN

Unit Disiplin merupakan komponen Unit Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA). Unit ini bertanggungjawab memantau dan bertindak sebagai ejen penguatkuasaan peraturan dan undang-undang ke atas para pelajar dari semasa ke semasa mengikut arahan dan pekeliling dari pengurusan pentadbiran MTQ MAIK.

2. UNIT KAUNSELING

PENGENALAN

Unit Kaunseling merupakan satu salah satu komponen yang berada di bawah HEPA yang diterajui oleh seorang Kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Unit ini bergerak berpaksikan kepada definisi kaunseling yang sebenar iaitu satu unit yang berperanan dalam melaksanakan proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor profesional bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela sepanjang hayat berlandaskan kepada kod etika kaunselor, Lembaga Kaunselor Malaysia. Perkhidmatan ini secara amnya, berfungsi dalam memberi bimbingan khususnya dalam bidang akademik, kerjaya, sosial peribadi, keluarga serta hal‐hal lain bergantung kepada isu yang dikongsikan oleh klien.

KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN

 1. Bilik Sesi

  Ruangan khas yang disediakan bagi memenuhi piawaian Lembaga Kaunselor Malaysia dalam usaha untuk mewujudkan suasana terapeutik di samping menjaga kerahsiaan klien sepanjang sesi kaunseling berlangsung antara kaunselor dan klien.


 2. Bahan Bacaan

  Terdapat beberapa bahan bacaan sampingan seperti buku motivasi, majalah serta bahan bacaan lain yang disediakan kepada individu yang berkunjung ke bilik kaunseling.


 3. Inventori Psikometrik

  Inventori psikometrik yang terdapat di Unit Kaunseling MTQ MAIK terbahagi kepada 3 aspek iaitu berkaitan personaliti, kesihatan mental dan emosi serta perkembangan kerjaya. Antara inventori tersebut:

  • Inventori Personaliti Sidek (IPS)
  • Inventori Personaliti Warna (IPW)
  • Depression Anxiety Stress-Scale (DASS)
  • Inventori Nilai Kerjaya Sidek (INPS)
  • Inventori Minat Belajar
  • Barsch Learning Style
  • Beck Depression Inventory

BENTUK PERKHIDMATAN KAUNSELING

 1. Kaunseling individu
 2. Kaunseling kelompok
 3. Kaunseling bimbingan
 4. Kaunseling kerjaya

JENIS-JENIS KLIEN

 1. Klien Sukarela (walk-in)

  Klien yang datang secara sukarela sama ada secara individu atau berkelompok ke Unit Kaunseling bagi mendapatkan perkhidmatan bimbingan kaunseling.

 2. Klien Dirujuk

  Klien yang dirujuk ke Unit Kaunseling oleh individu lain yang lebih berautoriti seperti pihak pentadbir, pegawai disiplin, pensyarah, warden ataupun individu lain yang berkelayakan.

JENIS-JENIS BORANG YANG DIGUNAKAN

 1. Borang Maklumat Klien
 2. Borang Temujanji Sesi
 3. Borang Persetujuan Termaklum
 4. Borang Rujukan Klien/Surat Rujukan
 5. Borang Penilaian Sesi Kaunseling

3. UNIT KO-KURIKULUM

PENGENALAN

Kegiatan ko-kurikulum bermaksud apa-apa kegiatan yang dirancang daripada proses pengajaran dan pembelajaran di luar bilik kuliah (kurikulum) yang memberikan pelajar peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di bilik kuliah. Unit Ko-kurikulum adalah merupakan sebuah unit di bawah kendalian Seksyen Hal Ehwal Pelajar dan Alumni MTQ MAIK yang melaksanakan aktiviti ko-kurikulum bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pelbagai kebolehan. Kegiatan ko-kurikulum di MTQ MAIK merangkumi aktiviti dalam sukan dan pembangunan bakat.

4. UNIT PENGURUSAN MPP DAN ALUMNI PELAJAR

PENGENALAN

Unit Pengurusan MPP & Alumni merupakan salah satu unit yang diletakkan di bawah Seksyen Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA). Antara tujuan penubuhannya adalah bertanggungjawab merancang, melaksana dan memantau segala aktiviti MPP di MTQ agar selaras dengan visi dan misi MTQ MAIK. Selain itu, unit ini juga bertekad menjadi sumber rujukan tentang kegiatan alumni ke arah mewujudkan hubungan strategik dengan para pelajar bagi merealisasikan impian membawa MTQ MAIK ke arah yang lebih cemerlang.

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR (MPP) MTQ MAIK

Majlis Perwakilan Pelajar MTQ MAIK badan tertinggi pelajar yang diiktiraf sebagai medium rasmi kebajikan pelajar di institusi ini. Keahlian MPP MTQ MAIK dipilih melalui sistem demokrasi pilihan raya maahad dan meletakkan pelajar sebagai calon dan warga pemilihnya. MPP diketuai oleh Yang Dipertua yang kebiasaannya dipilih dalam kalangan pelajar yang mendapat undi terbanyak bagi jawatan ini. Pilihan raya kampus adalah satu wadah demokrasi yang diraikan dalam kalangan mahasiswa.

Objektif penubuhan majlis ini adalah:

 1. Membantu pelajar mendapatkan kemudahan di memaksimumkan penggunaan kemudahan sedia ada.
 2. Berusaha mempelbagaikan aktiviti pelajar.
 3. Menggalakkan penyertaaan aktif pelajar dalam perlaksanaan setiap aktiviti yang dirancang.
 4. Menyalurkan segala permasalahan dan cadangan berhubung kebajikan pelajar kepada pihak pengurusan

ALUMNI PELAJAR

Nama rasmi badan ini ialah Pertubuhan Alumni Maahad Tahfiz Al-Quran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atau dalam sebutan ringkasnya “Alumni Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK” (ATMAM). Badan ini ditubuhkan secara rasmi pada 6 Julai 2021 melalui sijil pendaftaran daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS).

Objektif penubuhan badan ini adalah:

 1. Untuk mengeratkan kerjasama dan memelihara pertalian persahabatan di antara seluruh ahli ATMAM mulai tahun 1985 hinggalah sekarang.
 2. Meningkatkan profesional serta komitmen semua ahli ATMAM seiring dengan perkembangan semasa bagi meneruskan misi dan visi MAIK.
 3. Untuk mengadakan khairat kematian untuk ahli ATMAM dan keluarga ahli.
 4. Untuk mengadakan cenderahati atau hadiah bagi aktiviti ziarah apabila berlakunya ahli ATMAM menunaikan haji atau sakit mengikut kadar yang ditetapkan.
 5. Untuk mengurus atau mengendalikan aktiviti kebajikan, sukan, rekreasi atau lawatan sosial yang melibatkan semua ahli ATMAM atau sebahagian ahli sahaja
 6. Untuk mengurus dan menjalankan apa jua aktiviti asalkan untuk kepentingan dan memberikan faedah kepada ahli-ali ATMAM.

5. UNIT PENYELARASAN HAL EHWAL PELAJAR SISWI

PENGENALAN

Unit Penyelarasan Hal Ehwal Pelajar Siswi merupakan salah satu unit yang diletakkan di bawah Seksyen Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA). Antara tujuan penubuhannya adalah berperanan sebagai pengurus kepada hal-hal yang berkaitan dengan ehwal pelajar siswi di Pendek seperti pengurusan umum, disiplin, ko- kurikulum dan sebagainya.

6. UNIT PENGURUSAN PELAJAR DAN ASRAMA

PENGENALAN

Unit ditubuhkan dengan tujuan menguruskan dan bertanggungjawab sepenuh masa ke atas pengurusan asrama dan dewan makan serta kemudahan dan kebajikan pelajar di asrama pelajar MTQ MAIK. Unit ini diketuai oleh seorang Penyelaras dan dibantu pula oleh dua orang Warden Asrama (Penyelia).

Read more...

SEKSYEN KHIDMAT PENGURUSAN

PENGENALAN

Seksyen Khidmat Pengurusan merupakan nadi utama MTQ MAIK dan memainkan peranan sebagai seksyen yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengurusan. Seksyen ini bertujuan mewujudkan pengurusan yang cekap dan berkesan melalui sIstem pengurusan yang mudah dan pantas. Bertanggungjawab mengurus hal-hal pentadbiran am, mengurus semua pembayaran termasuk perolehan, perkhidmatan, elaun pelajar dan pensyarah jemputan. Seksyen ini juga mengurus aset-aset MTQ MAIK, hal-hal pengurusan sumber manusia dan pengambilan pelajar.

Seksyen ini juga bertanggungjawab sebagai penyelaras bagi pelaksanaan segala aktiviti yang berada di bawah semua seksyen serta menyelaras peruntukan tahunan yang disediakan. Seksyen ini turut menyediakan perkhidmatan sokongan bagi keperluan pembelajaran dan bahan bacaan kepada pelajar serta menjadi platform hebahan berkaitan MTQ MAIK kepada umum.

UNIT-UNIT DI BAWAH SEKSYEN KHIDMAT PENGURUSAN

 1. Unit Pengurusan Am
 2. Unit Komunikasi dan Multimedia
 3. Unit Perpustakaan
 4. Unit Pentadbiran Siswi

1. UNIT PENGURUSAN AM

PENGENALAN

Unit ini menyediakan perkhidmatan pentadbiran am dan perhubungan kepada warga jabatan bagi meningkatkan tahap profesionalisme selaras arahan perkhidmatan. Unit ini juga merancang, mengurus, menyelenggara segala aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran, perkhidmatan dan pembangunan. Ia juga menguruskan perkhidmatan meliputi aspek perlantikan, pengesahan, cuti kursus, laporan, penghantaran surat dan fail induk dan juga menguruskan hal-hal berkenaan kewangan.

2. UNIT KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

PENGENALAN

Unit Komunikasi dan Multimedia merupakan unit yang bertindak sebagai penyampai aktiviti, program dan semua hebahan berkaitan institusi pendidikan serta memastikan penyelenggaraan dalam bidang multimedia dalam keadaan baik dan terurus. Unit ini bertanggungjawab menyelaras dan memantau pengemaskinian maklumat dan kandungan laman web rasmi. Selain itu, unit ini berperanan untuk menyelenggara peralatan peralatan multimedia di setiap seksyen dan unit di MTQ MAIK.

3. UNIT PERPUSTAKAAN

PENGENALAN

Unit ini mengurus dan menyelenggara buku di perpustakaan disamping merancang serta melaksanakan aktiviti serta program bagi memperkasakan fungsi perpustakaan. Selain menyediakan bahan-bahan rujukan, perkhidmatan peminjaman buku, perkhidmatan rujukan pembaca serta khidmat nasihat pencarian maklumat juga disediakan.

4. UNIT PENTADBIRAN SISWI

PENGENALAN

Unit ini mengurus hal ehwal siswi di Pendek, Kota Bharu dari semua aspek yang melibatkan urusan pengurusan dan pentadbiran. Unit ini bertanggungjawab memantau hal berkaitan infrastruktur, kebersihan dan keceriaan. Selain itu, unit ini juga bertanggungjawab dalam mengurus rekod dan pengemaskinian data peribadi kakitangan dan pelajar MTQ (Perempuan).

UNIT JAMINAN KUALITI

Maahad Tahfiz al-Quran MAIK telah menjalin kerjasama dengan pihak Darul Quran JAKIM dalam penawaran program pengajian bidang Qiraat sejak tahun 1993. Pada 30 Mei 2018, program pengajian ini telah mendapat perakuan akreditasi penuh daripada pihak Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dengan penamaan program rasminya sebagai Diploma Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat. Bagi menyelaras urusan berkenaan pematuhan akreditasi ini, pihak Darul Quran JAKIM menyarankan agar satu unit ditubuhkan di setiap Lokasi Tambahan Darul Quran (LTDQ). Justeru, Unit Jaminan Kualiti ditubuhkan dan dikawal selia oleh Mudir Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK selaku Ketua Pengurusan Tertinggi MTQ MAIK di penghujung tahun 2018. Tujuh bidang penilaian standard akreditasi program Diploma Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat Darul Quran JAKIM yang perlu dipatuhi oleh semua seksyen di Maahad Tahfiz al-Quran (MTQ) MAIK adalah sebagaimana berikut:

 1. Pembangunan dan Penyampaian Program
 2. Penilaian Pelajar
 3. Pemilihan & Khidmat Sokongan Pelajar
 4. Staf Akademik
 5. Sumber Pendidikan
 6. Pengurusan Program
 7. Pemantauan, Semakan dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan Program
Read more...

Bengkel Pecutan Minda Peperiksaan Akhir (Bahasa Arab) Maahad Tahfiz Al-Quran (MTQ) MAIK

Maklumat Program:

 • Tarikh: -
 • Lokasi:
 • Program

Seksyen Hal Ehwal Akademik telah menganjurkan Bengkel Pecutan Minda Peperiksaan Akhir bagi subjek Bahasa Arab kepada semua pelajar Semester 4 dan 6, Maahad Tahfiz Al-Quran (MTQ) Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) di Dewan Huffaz, MTQ MAIK.

Read more...

Program Selangkah Ke Menara Gading : Bicara Santai Unit Pendidikan MAIK Bersama Pelajar Semester Akhir Maahad Tahfiz Al-Quran (MTQ) MAIK

Maklumat Program:

 • Tarikh: -
 • Lokasi: Maahad Tahfiz Al-Quran MAIK
 • Program

Unit Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dan Alumni dengan kerjasama Unit Kaunseling Maahad Tahfiz Al-Quran (MTQ) Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ( MAIK ) telah menganjurkan Program Selangkah Ke Menara Gading: Bicara Santai Unit Pendidikan MAIK bersama pelajar semester akhir MTQ MAIK Tahun 2024.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

BILANGAN PELAWAT

Hari ini
Semalam
Minggu ini
Bulan ini
Keseluruhan
600
479
1479
10122
2160561